BEZPIECZEŃSTWO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MALICACH


[pobierz] 0.1 MB procedury-szkola-malice-2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONOWANIA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ARMII KRAJOWEJ W MALICACH
OBOWIĄZUJĄCA W OKRESI PANDEMII COVID – 19

DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MALICACH

 

1. Integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli uczniów, rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa.
• Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, z pedagogiem w celu oceny sytuacji uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
• Organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu wychowawczego i kierowniczego, rady rodziców, samorządu uczniowskiego.
• Opracowywanie programu działań mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkole
i wyeliminowanie sytuacji trudnych.


2. Realizacja i ewaluacja działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Programu wychowawo-profilaktycznego.
• Diagnozowanie społeczności szkolnej (rodzice, nauczyciele, uczniowie) dotyczące bezpieczeństwa w szkole. Wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczności szkolnej. Modyfikowanie w/w programów.
• Organizowanie spotkań, prelekcji oraz warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów, mających na celu uświadomienie współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi – współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły tj.: pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie, Komendą Miejską Policji w Hrubieszowie,
• Organizowanie szkoleń dla Rady Pedagogicznej prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin oraz w ramach WDN, w celu podniesienia wiedzy i umiejętności kadry.
• Ocena realizowanych zadań z zakresu profilaktyki - ocena pracy w kierunku uczenia właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.


3. Programy dodatkowe realizowanie na terenie szkoły podnoszące bezpieczeństwo uczniów:


• „Niestaszaki” - lekcje o bezpieczeństwie – dbamy o bezpieczeństwo dzieci. (kl. II)
• „Wiem, jak dbać o zdrowie” – program profilaktyczny. (kl.0)
• „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej. (kl. IV)
• „Ratujemy i Uczymy Ratować” Program Edukacyjny, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy. Celem tego programu jest również nauczenie się opanowania strachu, paniki w sytuacjach, w których czas decyduje o ludzkim życiu. (kl. II i III)
• „3…, 2…, 1… Internet!” – program poświęcony bezpieczeństwu dzieci w Internecie. (Kl. VI)
• „Mamo, tato, alkohol to twój wróg” – program profilaktyczny. (kl. 0 – VIII)

 

Działania prowadzone na terenie szkoły oraz realizacja wszystkich programów odbywa się z udziałem całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego - rodziców, uczniów, nauczycieli oraz instytucji wspierających działalność szkoły.

Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania niebezpieczeństwu oraz wyrazem troski o rozwój i jakość edukacji i wychowania dzieci. Rodzic i nauczyciel są dla dziecka pierwszymi autorytetami – dlatego ich współpraca pozwala na wczesne reagowanie w przypadku problemów oraz wsparcia młodego człowieka w najważniejszych momentach życia.

Wszystkie działania prowadzone na terenie szkoły mają na celu pogłębienie relacji zarówno rodziców z dziećmi, jaki i rodziców z nauczycielami. Rodzice mają szansę zwiększyć swoje umiejętności opiekuńczo - wychowawcze. Wspólnie z nauczycielami, wychowawcami oraz instytucjami wspierającymi szkołę, wypracowują rozwiązania zmierzające do poprawy komunikacji rodzice - dzieci. Rodzice nabywają umiejętności wspierania dzieci w różnych sytuacjach, mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu aktualnych problemów wychowawczych, co pozwala odpowiedzieć na potrzeby dziecka. Dowiadują się także o współczesnych zagrożeniach, jak o nich rozmawiać i jak sobie z nimi radzić. Dzięki wszystkim działaniom, podkreślane są także wartości rodziny i jej znaczenie w życiu każdego dziecka, to zaś ma wpływ na dobre funkcjonowanie rodziny.


4. Pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów.
• Współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania wychowawcze szkoły i rodziny.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie propozycji poprawy bezpieczeństwa.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Pożarną, Sądem itp. w zakresie promocji zasad bezpieczeństwa.
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami.


5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych.
• Przyjmowanie zgłoszeń, interwencji, skarg uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz osób spoza szkoły.
• Współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze w obszarze bezpieczeństwa (w zależności od potrzeb).


6. Dodatkowe działania podjęte w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie naszej szkoły.
• Zabezpieczenie całej sieci internetowej w szkole.
• Monitoring umieszczony na zewnątrz budynku.
• Organizowanie apeli szkolnych, porządkowych celem przekazania informacji o zasadach właściwego, bezpiecznego zachowania uczniów szkole i poza nią.
• Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, ale także poza nią.

 

7. Dzielenie się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa.
• Współuczestnictwo w tworzeniu programów poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole.
• Dzielenie się wiedzą na temat mechanizmów ryzykownych zachowań z nauczycielami, rodzicami i uczniami.
• Organizowanie szkoleń rady pedagogicznej i pracowników w zakresie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy.
• Przyjmowanie propozycji szkoleń rady pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa, agresji, przemocy.

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
PROWADZONE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MALICACH

 

Przypominamy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniom i pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych było szereg działań profilaktycznych:


• Spotkanie z psychologiem „ Cyberprzemoc i uzależnienia” kl. IV –VIII, rodzice (04.10.2018)
• Spotkanie z psychologiem na temat uzależnienia od Internetu kl. I-III (18.10.2018)
• „Ja jestem ja” – spektakl profilaktyczny na temat przemocy, samooceny, dowartościowania dla kl. IV – VIII (23.01.2019).
• Spotkanie z policjantem „Bezpieczeństwo to podstawa” kl.0 – VIII (07.02.2019).
• Zebranie rodziców – Omówienie procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej, zagrażającej zdrowiu i życiu. Czynniki warunkujące w szkole. (21.05.2019)

 

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019. BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "Anonimową skrzynkę na sygnały", która znajduje się na szkolnym korytarzu.


Między innymi opracowano i zapoznano pracowników, uczniów i rodziców z procedurami reagowania w sytuacjach kryzysowych, które dostępne są w pliku poniżej.

 

[pobierz] 0.1 MB procedury1