Projekty w latach 2011-2016


 • „Szklanka Mleka" - skierowany do uczniów klas 0 - III program prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego. Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. (aut.M.Ż.)

 

 • W naszej szkole realizowaliśmy projekt edukacyjno- profilaktyczny „Wzdłuż Wisły, od gór do morza”.                                                                                                                                     Głównymi celami projektu było promowanie zdrowego stylu życia, ukazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez papierosów i alkoholu oraz zachęcanie do czytania i rozbudzanie zainteresowań poznawczych wśród uczniów.  Podczas realizacji projektu dzieci zapoznawały się z miastami i rejonami Polski położonymi wzdłuż Wisły. Poznawały ich historię, charakterystyczne legendy, najciekawsze zabytki, sławnych ludzi związanych z danym miastem. Na każdym spotkaniu uczniowie wykonywali plakat o danym regionie i na zakończenie wykonano wystawę prac. Najweselszym punktem projektu było zorganizowanie wycieczki do miasta położonego nad Wisłą -Sandomierza. Wtedy na miejscu dzieci wysłuchały legend o tym mieście, wcielały się również w bohaterów tych legend, mogły obejrzeć jego zabytki. Większość dzieci po raz pierwszy zobaczyła Wisłę i z zadowoleniem udała się w rejs statkiem po rzece.
 • Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Werbkowicach.

 

 • Klub Bezpiecznego Puchatka - III edycji programu

Program Klub Bezpiecznego Puchatka, organizowany jest wspólnie z Komendą Główną Policji. Patronują mu także Kuratoria Oświaty.
Puchatek uczy Pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole i w domu. (aut.M.Ż.)

 

 • Program "Ratujemy i uczymy ratować" w naszej szkole                                                                                    W roku szkolnym 2010/2011 nasz szkoła przystąpiła do programu „Ratujemy i uczymy ratować" propagowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz do uczniów klas młodszych. Głównym założeniem programu jest przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności ratowniczych oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życiaZimą 2011 r. nauczycielki nauczania zintegrowanego Elżbieta Szewczuk i Ewa Kawczyńska uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowanych instruktorów Fundacji, po którym zdobyły uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tym samym stały się koordynatorkami programu w naszej szkole. W ramach programu szkoła otrzymała pomoce naukowe do prowadzenia lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy tj. zestaw podręczników dla dzieci, podręczniki dla nauczycieli, płyty z filmem instruktażowym, tekturowe telefony duży i małe fantomy do ćwiczeń praktycznych. Wiosną 2011 r. nauczycielki rozpoczęły wdrażanie programu w klasach I-III. Uczniowie zgłębiali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pierwszej pomocy. Wszyscy byli zainteresowani tematem i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Były one prowadzone w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwoliły skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Uczniowie bardzo chętnie uczyli się nowych umiejętności, wykazali się odpowiedzialnością, zgodnie współpracowali w grupie i z niezwykłym zrozumieniem podeszli do tak trudnego i ważnego zadania, jakim jest ratowanie ludzkiego życia. Na zakończenie odbył się egzamin, zdany rewelacyjnie przez wszystkie dzieci, które w nagrodę otrzymały certyfikat ukończenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  (aut. E.K.)

 

 • Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"                           Od września 2011 r. do czerwca 2012 r. roku nasza szkoła realizowała program unijny "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapewnienie dzieciom oferty edukacyjno- wychowawczo- profilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Zakładał on indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie szkolnych baz w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt – odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Wynikiem wdrożenia projektu miała być modernizacja procesu kształcenia, poprawa jego efektywności, a także jakości w początkowym etapie nauczania.

W naszej szkole projektem objęto 16 uczniów, którzy uczestniczyli w 3 rodzajach zajęć. Do poszczególnych zajęć zakwalifikowano uczestników projektu na podstawie zgłoszeń wychowawców klas I-III. W szkole w ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- prowadzący - pani Elżbieta Szewczuk. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący pani Ewa Kawczyńska. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy-prowadzący pani Wanda Luchowska i pani Elżbieta Szewczuk.

Wszystkie zajęcia prowadzone były w okresie od września do czerwca roku szkolnego 2011/2012. Do każdego rodzaju zajęć nauczyciele opracowali programy zawierające jego cele, zamierzenia i planowane osiągnięcia. W ramach projektu szkoła doposażona została w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji. (aut. E.K.)

 

 

 • Programy antynikotynowe

W drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 uczniowie klas 0, II, III i V objęci zostali programem edukacji antynikotynowej. 

Program:

„Czyste powietrze wokół nas"- adresowany był do dzieci przedszkolnych, ich rodziców i opiekunów, „Nie pal przy mnie proszę" - adresowany do uczniów klas I –III, „Znajdź właściwe rozwiązanie"- adresowany do uczniów klas IV-VI

Inicjatorem programów jest Państwowa Inspekcja Sanitarna w Hrubieszowie we współpracy z resortem edukacji.Programy miały na celu zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i szkodliwości dymu tytoniowego oraz ukształtowania umiejętności i postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. W roku szkolnym2010/2011 programy realizowane były w klasach 0, II, III i V przez przeszkolonych w tym zakresie nauczycieli. Wszyscy uczestnicy programu uczniowie, nauczyciele i rodzice pozytywnie ocenili przebieg i efekty końcowe realizacji programów..

W roku szkolnym 2011/2012 ich wdrażanie było nadal kontynuowane. (aut. E.K.)

 

 • Program edukacyjny „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość"

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy I przystąpili do realizacji programu edukacyjnego„Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość". Program był koordynowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Hrubieszowie i wspierany przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

Celem programu są:

Wdrożenie nawyków higienicznych dotyczących przede wszystkim nauki prawidłowego szczotkowania zębów u dzieci;Podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za higienę jamy ustnej; Zachęcanie rodziców do współdziałania z dziećmi na rzecz prawidłowej higieny jamy ustnej. (aut. M.Ż.)

 

 

 • Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku"                                                       Nauczyciele klas I –III w roku szkolnym 2011/2012 zgłosili chęć udziału w programie „5 porcji warzyw, owoców i soku'. Organizatorem programu było Stowarzyszenie 'Krajowa Unia Producentów Soków" a honorowy patronat sprawowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa, Główny Inspektor Sanitarny i Wojewódzki Kurator Oświaty. Celem programu była edukacja dzieci uczęszczających do klas I – III w zakresie zdrowego odżywiania, z naciskiem na budowanie trwałego i prawidłowego nawyku spożywania 5 porcji warzyw, owoców i soku. (aut.M.Ż.)

 

 • Pierwsze uczniowskie doswiadczenia drogą do wiedzy (zakończony)       Czas trwania: 01.10.2008 – 30.06.2011. Obejmował trzy roczniki klasy pierwszej. Praca trwała w trzech etapach. Pierwszy etap z klasą pierwszą prowadziła Pani mgr Elżbieta Szewczuk. Drugi etap z klasą pierwszą prowadziła Pani mgr Ewa Kawczyńska. Trzeci etap prowadziła Pani mgr Krystyna Kwiecińska z klasą pierwszą. (aut.M.Ż.)

 

 

 

część pozyskanych pomocy
część pozyskanych pomocy
 • Radosna szkoła
W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do realizacji rządowego programu „Radosna Szkoła", którego założeniem jest:
 - Stworzenie 6-letnim i 7-letnim uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i zabawę
- Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły
- Stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
- Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej. W ramach tego programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest:

• Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci
• Zapewnienie warunków do kształtowania sprawności fizycznej
• Rozwijanie umiejętności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym
• Kształtowanie umiejętności społecznych
• Kształtowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej oraz koordynacji wzrokowo ruchowej

Nowe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach rządowego programu Radosna Szkoła sprawiły i nadal sprawiają dzieciom wiele radości.  (aut. E.K.)